[Video] Dominik Schiener: Công nghệ IOTA ứng dụng trong thành phố thông minh

IOTA is a relatively new cryptocurrency. It was launched in 2015, and features technology that is set to be used in the development of smart cities. MADE met up with co-founder Dominik Schiener.

IOTA là một cryptocurrency mới. IOTA được phát hành vào 2015, với ưu điểm sử dụng trong việc phát triển thành phố thông minh. Meetup với đồng sáng lâp Dominik Schiener.


Nhiều video hơn về phân tích công nghệ sổ cái phân tán tại: youtube

Your browser does not support the canvas element.